Privacy Beleid | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

www.hsp-onlineacademie.nl, een website van A.B.C. Quist | Advies, Begeleiding & Coaching, Joy Quist, HSP- en Word-specialist, gevestigd aan Ambachtlaan 99, 3828 DB Hoogland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
A.B.C. Quist | Advies, Begeleiding & Coaching
Joy Quist
Ambachtlaan 99
3828 DB Hoogland
+31644074308

Persoonsgegevens die ik verwerk

www.hsp-onlineacademie.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@joy4ever.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

www.hsp-onlineacademie.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals een afspraak met je maken
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
www.hsp-onlineacademie.nl verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
www.hsp-onlineacademie.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.gelukkiggevoelig.nl) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

www.hsp-onlineacademie.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Concreet:
De gegevens van je aanmelding op deze site worden niet langer bewaard dan twee jaar behalve de factuurgegevens.
De gegevens van je aanmelding op deze site worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
Factuurgegevens worden conform de wetgeving 7 jaar bewaard.
Gegevens nodig voor je therapeutische begeleiding worden conform de wetgeving 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

www.hsp-onlineacademie.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken na jouw toestemming indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

www.hsp-onlineacademie.nl gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. www.hsp-onlineacademie.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.hsp-onlineacademie.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joy4ever.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. www.hsp-onlineacademie.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

www.hsp-onlineacademie.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@joy4ever.nl.
www.hsp-onlineacademie.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar info@joy4ever.nl.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 23 mei 2018
www.hsp-onlineacademie.nl behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. www.hsp-onlineacademie.nl raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Websitevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van deze website, toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving ervan. Als u het niet eens bent met een van de vermelde algemene voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze site zijn beveiligd door de relevante auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.

2. Gebruikers Licentie

 1. Toestemming is toegestaan ​​om tijdelijk een duplicaat van de materialen te downloaden op de site van Advies, Begeleiding en Coaching voor uitsluitend individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is de enige vergunning en geen titeluitwisseling en onder deze vergunning mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. het materiaal voor commercieel gebruiken of voor een openbare presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
  3. proberen om enig product of materiaal op de site van Advies, Begeleiding & Coaching te decompileren of opnieuw samen te stellen;
  4. enig auteursrechtelijke of andere beperkende documenten van de materialen verwijderen; of
  5. het materiaal naar een ander overdragen of zelfs het materiaal op een andere server “spiegelen”.
 2. Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u een van deze beperkingen negeert en kan worden beëindigd door Advies, Begeleiding en Coaching wanneer dit wordt overwogen. Na het beëindigen van de vergunning of wanneer uw toegang wordt beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, ongeacht of deze in elektronische of gedrukte vorm zijn.

2. Use License

 1. Permission is allowed to temporarily download one duplicate of the materials (data or programming) on Advies, Begeleiding & Coaching’s site for individual and non-business use only. This is the just a permit of license and not an exchange of title, and under this permit you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial use , or for any public presentation (business or non-business);
  3. attempt to decompile or rebuild any product or material contained on Advies, Begeleiding & Coaching’s site;
  4. remove any copyright or other restrictive documentations from the materials; or
  5. transfer the materials to someone else or even “mirror” the materials on other server.
 2. This permit might consequently be terminated if you disregard any of these confinements and may be ended by Advies, Begeleiding & Coaching whenever deemed. After permit termination or when your viewing permit is terminated, you must destroy any downloaded materials in your ownership whether in electronic or printed form.

3. Disclaimer

 1. The materials on Advies, Begeleiding & Coaching’s site are given “as is”. Advies, Begeleiding & Coaching makes no guarantees, communicated or suggested, and thus renounces and nullifies every single other warranties, including without impediment, inferred guarantees or states of merchantability, fitness for a specific reason, or non-encroachment of licensed property or other infringement of rights. Further, Advies, Begeleiding & Coaching does not warrant or make any representations concerning the precision, likely results, or unwavering quality of the utilization of the materials on its Internet site or generally identifying with such materials or on any destinations connected to this website.

3. Disclaimer     

 1. De materialen op de site van Advies, Begeleiding en Coaching worden “in de huidige staat” gegeven. Advies, Begeleiding en Coaching geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet daarmee afstand van elke andere garanties, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of staten van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-inbreuk op gelicentieerde eigendommen of andere inbreuken van rechten. Verder geeft Advies, Begeleiding en Coaching geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de niet-aflatende kwaliteit van het gebruik van het materiaal op haar website of in het algemeen identificerend met dergelijk materiaal of op enige bestemming die verbonden is met deze website.

4. Constraints

In no occasion should Advies, Begeleiding & Coaching or its suppliers subject for any harms (counting, without constraint, harms for loss of information or benefit, or because of business interference,) emerging out of the utilization or powerlessness to utilize the materials on Advies, Begeleiding & Coaching’s Internet webpage, regardless of the possibility that Advies, Begeleiding & Coaching or a Advies, Begeleiding & Coaching approved agent has been told orally or in written of the likelihood of such harm. Since a few purviews don’t permit constraints on inferred guarantees, or impediments of obligation for weighty or coincidental harms, these confinements may not make a difference to you.

4. Beperkingen

In geen geval mogen Advies, Begeleiding en Coaching of zijn leveranciers worden onderworpen aan enige schade (tellen, zonder beperking, schade aan verlies van informatie of voordeel, of vanwege bedrijfsinmenging), ontstaan ​​uit het gebruik of de onmacht om de materialen op Advies, Begeleiding & Coaching’s internetwebpagina te gebruiken, ongeacht de mogelijkheid dat de door Advies, Begeleiding & Coaching of een Advies, Begeleiding & Coaching goedgekeurde agent mondeling is meegedeeld of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien een paar bevoegdheden geen beperkingen toestaan ​​voor afgeleide garanties of belemmeringen van de verplichting voor zware of toevallige schade, maken deze beperkingen mogelijk geen verschil uit voor u.

5. Amendments and Errata

The materials showing up on Advies, Begeleiding & Coaching’s site could incorporate typographical, or photographic mistakes. Advies, Begeleiding & Coaching does not warrant that any of the materials on its site are exact, finished, or current. Advies, Begeleiding & Coaching may roll out improvements to the materials contained on its site whenever without notification. Advies, Begeleiding & Coaching does not, then again, make any dedication to update the materials.

5. Amendementen en Errata

Het materiaal dat op de site van Advies, Begeleiding & Coaching verschijnt, kan typografische of fotografische fouten bevatten. Advies, Begeleiding en Coaching garandeert niet dat de materialen op haar site exact, afgewerkt of actueel zijn. Advies, Begeleiding & Coaching kan verbeteringen aanbrengen in de materialen die zich op haar site bevinden, zonder kennisgeving. Advies, Begeleiding & Coaching doet dan ook geen enkele moeite om de materialen bij te werken.

6. Links

Advies, Begeleiding & Coaching has not checked on the majority of the websites or links connected to its website and is not in charge of the substance of any such connected webpage. The incorporation of any connection does not infer support by Advies, Begeleiding & Coaching of the site. Utilization of any such connected site is at the user’s own risk.

6. Links

Advies, Begeleiding & Coaching heeft de meeste websites of links die verbonden zijn met haar website niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde webpagina’s. Het opnemen van een verbinding leidt niet tot ondersteuning door Advies, Begeleiding en Coaching van de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Terms of Use Modifications

Advies, Begeleiding & Coaching may update these terms of utilization for its website whenever without notification. By utilizing this site you are consenting to be bound by the then current form of these Terms and Conditions of Use.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Advies, Begeleiding & Coaching kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website bijwerken zonder kennisgeving. Door gebruik te maken van deze site stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende vorm van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Governing Law

Any case identifying with Advies, Begeleiding & Coaching’s site should be administered by the laws of the country of Nederland Advies, Begeleiding & Coaching State without respect to its contention of law provisions.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.

8. Toepasselijk recht

Elk geval dat identificeert met de site van Advies, Begeleiding en Coaching moet worden beheerd door de wetten van het land van Nederland Advies, Begeleiding & Coaching, zonder inachtneming van de bepalingen van de wet.

Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.